Nachzucht

Hester fan't Eare

Stb. Ster 2. Prämie

geb. 02.05.2018

Tsjalle 454 x Pier 448 x Arjen 417

Stamm 105, volles Papier

Rion fan't Eare

VB H

geb. 09.04.2021

Ulbran 502 x Tsjerk 328 x Jasper 366

Stamm 50, volles Papier

Zwaantje fan't Eare

VB M

geb. 26.03.2023

Fonger 478 x Wylster 463 x Arjen 417

Stam 49, volles Papier

Aleida fan't Eare

VB M

geb. 27.03.2024

Fonger 478 x Wylster 463 x Arjen 417

Stam 49, volles Papier

Mina fan't Eare

Stb. 3. Prämie

geb. 24.05.2020

Jehannes 484 x Pier 448 x Arjen 417

Stamm 105, volles Papier

Thora fan't Eare

VB M

geb. 02.06.2022

Yme 507 x Jasper 366 x Remmelt 323

Stamm 50, volles preferent Papier

Ylva fan't Eare

VB M

geb. 16.05.2023

Hilbrand 525 x Jasper 366 x Remmelt 323

Stamm 50, volles preferent Papier 

Alvar fan't Eare

VB H

geb. 26.04.2024

Hilbrand 525 x Jasper 366 x Remmelt 323

Stamm 50, volles preferent Papier